accessibility ACCESSIBILITY

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish:

Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Chinese:

我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Korean: 저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Portuguese: Tomaremos medidas razoáveis para prestar serviços de assistência de linguagem livres de encargos para as pessoas que falam línguas que poderemos ouvir na nossa prática e que não falam Inglês bem o suficiente para nos falarem sobre os cuidados odontológicos que estamos a fornecer.

Gujarati:
અમેએવા લોકોનેિવના   ૂલ્યેભાષા સહાય સેવા   ૂર  પાડવા ઉ ચત પગલાંલઇ�ું
 ઓ એ ભાષાઓ બોલેછે  અમને(તબીબી ) પ્રેકટ સમાંસાંભળવા મળ  શક અને
 ઓ અમે  દંત  રક્ષા ુ પ્રદાન કર એ છ એ તેના િવષેવાત કરવા   ૂર  ું યોગ્ય  ગ્લીશ બોલી શકતા નથી.

Polish: Będziemy podejmować stosowne kroki, by zapewnić bezpłatne usługi wsparcia językowego dla ludzi, którzy rozmawiają językami, które my chcielibyśmy słyszeć w naszym gabinecie i dla tych, którzy nie mówią po angielsku na tyle dobrze, aby rozmawiać z nami o opiece stomatologicznej, którą zapewniamy.

Italian: Adotteremo le misure ragionevoli per fornire servizi di assistenza linguistica gratuiti a coloro che parlano lingue che sentiamo spesso sul posto di lavoro e che non parlano inglese abbastanza bene da poter discutere della cura dentale che stiamo fornendo.

Arabic: سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان التي نقدمھا.

Tagalog: Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Russian: Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

French Creole (Haitian Creole): Nou pral pran mezi rezonab pou bay sèvis asistans lang gratis pou moun ki pale lang nou pagen ide deyo ak ki pa pale angle byen ase pou pale ak nou sou swen dantè nou ap bay.

Hindi: हम उन व्यिक्तय  को, जो  क ऐसी भाषाएंबोलतेह जो हम अपनेअभ्यास म संभा वत रूप म सनना ु चाहतेह और जो हमारेद्वारा प्रदान क  जानेवाल  ड टल देखभाल के बारेम हमारेसाथ उ चत ढंग सेअंग्रेज़ी नह�ं बोलते, मु फ़्त सेवाएं प्रदान करनेके  लयेउ चत कदम उठाय गे।

Vietnamese: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

French: Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Urdu: م ان لوگوں کو جو ہماری پیش کرده زبان بولتے ہیں لیکن انگریز ی نہیں جانتے اور ہم سے ڈینڻل کیر کے لیے بات کرتے ہیں مفت زبان دانی کی امداد کے لیے معقول اقدام اڻھائیں گے۔